ایجاد یک حساب کاربری

لطفا قوانین را به دقت مطالعه بفرمایید، پر کردن فرم زیر تعهدی به عضویت برای چیکابلاگ ایجاد نمی کند، درخواستهای عضویت طبق قوانین احراز صلاحیت می شوند.

جزئیات حساب کاربری

توجه: هدف چیکابلاگ ارائه خدمات مناسب برای وبلاگ نویسان حرفه ای است. برای افزایش کیفیت وبلاگ ها و مناسب بودن سرعت آنها، چیکابلاگ از پذیرفتن همه وبلاگها معذور است. بنابرین سیاست چیکابلاگ افزایش کیفیت است نه تعداد وبلاگهایش. عضویت فعلی شما بصورت قطعی نیست و چنانچه موضوع وبلاگ شما از دید چیکابلاگ مناسب نباشد، بدون هیچ تذکری پاک خواهد شد. اگر وبلاگ شما تا سه روز پس از ایجاد، پاک نشد یعنی با عضویت شما در چیکابلاگ موافقت شده است. وبلاگهایی با مضامین تبلیغات سایتهای دیگر، و همچنین وبلاگهایی با مضامین غیر اخلاقی و ... بدون هیچگونه تذکری از سیستم چیکابلاگ حذف می شود. وبلاگ هایی که فقط برای تست سیستم ایجاد می شوند، با توجه به اشغال حجم اضافی اختصاص یافته به هر وبلاگ بر روی سرور، پاک خواهند شد. برای تست سیستم می توانید از وبلاگ تست استفاده کنید، جهت اطلاعات بیشتر به http://chikablog.ir/test/ مراجعه کنید. چیکابلاگ جایی برای بهترینهاست!

اطلاعات نمایه

چه کسی میتواند ببیند: همه

اطلاعات بلاگ

بله! می خواهم یک سایت ایجاد کنم.

http:// .chikablog.ir/ مایلم سایت من در موتورهای جستجو و لیست سایتهای این شبکه اجتماعی ثبت شود.
تهران پایتخت کدام کشور است؟

NOTE: Answers are not case sensitive.